Στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να εντάξετε την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας για την επιχείρηση σας όπως συναγερμούς – κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης – συστήματα πυρανίχνευσης – ελέγχου πρόσβασης.

Σας παραθέτουμε τα πέντε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις.

1. «Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων με ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ15-200χιλ€, Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί.

2. «Ενίσχυση Υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό & ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-15χιλ €, Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί, προσωπικό

3. «Νεοφυής επιχειρηματικότητα».

Γεννηθέντες πριν την 1.1.1991, άνεργοι ήασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.100% Ενίσχυση. Π/Υ έως 60χιλ €, Δαπάνες:Εξοπλισμοί, λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος εργαζομένων, προβολή προώθηση αμοιβές 3ων.

4. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 3βάθμιας Εκπαίδευσης».

Πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, γεννηθέντες πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου

100% Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ ευρώ.Χρηματοδοτούνται: Αγορά εξοπλισμών λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος εργαζομένων.

4+1. «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» (ανακοίνωση).

Αφορά Νέους επαγγελματίες από πρώην ανέργους, οι οποίοι έχουν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά& υφιστάμενες επιχειρήσεις που προσέλαβαν προσωπικό εντός του 2015 χρηματοδοτεί λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και 450€ ανά νέο εργαζόμενο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του προγράμματος : ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ